HENDRIK-IDO-AMBACHT/PAPENDRECHT. Inwoners van Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht zijn voortaan beter beschermd tegen lawaai afkomstig van industrieterrein Aan de Noord. Tegelijkertijd is de rechtszekerheid op geluidruimte voor bedrijven beter geborgd. Dit komt dankzij de nieuwe bestemmingsplannen Parapluherziening geluid Aan de Noord, die onlangs door de drie gemeenteraden zijn vastgesteld.

Voorheen werd de toegestane hoeveelheid geluid vastgelegd in een zogeheten zonebeheerplan dat voor het gehele industriegebied van toepassing was. In het nieuwe bestemmingsplan worden deze ‘geluidruimterechten’ niet langer per bedrijf maar per kavel vastgesteld. Dat betekent dat nieuwe initiatieven en aanvragen op het industrieterrein voor wat betreft de geluidproductie niet alleen worden getoetst aan de Wet geluidhinder maar ook aan de toegestane geluidruimterechten in het bestemmingsplan.

Wethouder Arjan Kraijo, voorzitter van de Stuurgroep Aan de Noord, is verheugd over de innovatieve oplossing die dankzij de samenwerking tussen de drie gemeenten en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot stand is gekomen. “Op deze manier kunnen we het geluid op een slimmere manier verdelen. Bestaande bedrijven worden verzekerd van hun verworven geluidrechten en voor nieuwe bedrijven bieden we meer mogelijkheden zich op Aan de Noord te vestigen zonder dat omwonenden meer geluidhinder ervaren.”
De gemeente Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht behoren tot de eerste gemeenten in de regio die dit volgens de laatste inzichten hebben vastgesteld.

Met het nieuwe bestemmingsplan worden niet alleen de geluidruimterechten juridisch geborgd maar is het ook mogelijk de geluidbelasting beter te verdelen over het hele industrieterrein. Dit laatste is wenselijk met het oog op een duurzame ontwikkeling van het industrieterrein. Onvoldoende geluidruimte kan beperkend zijn voor de vestiging van gewenste, nieuwe (watergebonden) industriële bedrijvigheid. Waar mogelijk is nu voor bedrijven extra geluidruimte gemaakt, en waar noodzakelijk, met name aan de randen van het industriegebied nabij woningen, is de geluidruimte juist beperkt. Daarmee worden omwonenden van het industriegebied beter beschermd tegen geluidhinder.

Bron: Gemeente Alblasserdam.