Vlnr: portefeuillehouder Bereikbaarheid Hans Tanis van het Drechtstedenbestuur en gedeputeerde Verkeer en Vervoer Floor Vermeulen. Foto: @ Drechtstedenbestuur

DRECHTSTEDEN. Gedeputeerde Staten stellen in het Kaderbesluit Infrastructuur aan Provinciale Staten voor om ruim € 94 miljoen beschikbaar te stellen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur voor de Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15). Dit voorstel komt voort uit gemaakte afspraken met het Rijk in het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport) in het najaar van 2016 om de opgaven voor deze regio’s gebiedsgericht en in samenhang aan te pakken via een programmatische aanpak. De minister van Infrastructuur & Milieu heeft tot nu toe voor beide aanpakken twee keer € 200 miljoen gereserveerd in het Infrafonds op voorwaarde dat de regio ook financieel bijdraagt. De inzet voor de investeringen in de regio Rotterdam – Den Haag zijn gericht op de gehele Zuidelijke Randstad, waaronder ook de Leidse regio, de Drechtsteden en Gouda vallen.

Gedeputeerde Floor Vermeulen, verantwoordelijk voor onder andere verkeer en vervoer bij de provincie: “Met deze reservering geven we concreet gehoor aan de oproep van de minister om als regionale overheid bij te dragen aan de Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15). Hiermee zetten we een belangrijke stap ten behoeve van de toekomstige bereikbaarheid in Zuid-Holland. We verwachten dat ook de andere overheden in de regio gehoor zullen geven aan de oproep van de minister. Gezamenlijk staan we aan de lat om de regio ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.”

De Programmatische Aanpak is adaptief en niet in beton gegoten, dit betekent dat er projecten zullen bijkomen, wijzigen en/of afvallen. De maatregelen en thema’s die hieronder zouden kunnen vallen zijn bijvoorbeeld de N59 Energy Highway, verbetering van aansluitingen tussen hoofd- en onderliggend wegennet, de verbreding van de A20 en de A12-corridor. In het programma goederencorridor Oost gaat het om de aanpak van de A15.

Een optimaal functionerende infrastructuur met uitstekend bereikbare knooppunten vormt de slagader van de economie. Daarom is in het Hoofdlijnenakkoord van de provincie de ambitie opgenomen dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie van Nederland wil zijn.

De opgave is te zorgen dat reizigers en goederen vlot en veilig op hun bestemming komen. Daarbij wordt ingezet op meer passagiers in het openbaar vervoer, meer vervoer over water, betere benutting van en betere verkeersveiligheid op bestaande en nieuwe wegen en meer mensen op de fiets. Daarnaast maken we werk van het versnellen van de transitie naar een innovatieve, duurzame toekomst door verduurzaming van onze mobiliteit (energietransitie).

Jaarlijks worden in het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 strategische keuzes gemaakt rond aanpassing en verdeling van de vrije middelen binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). Het vormt het financiële kader voor het PZI dat in het najaar bij de begroting wordt vastgesteld. Op 28 juni stellen Provinciale Staten het Kaderbesluit vast.