Bomenkap in Dordrecht is vaak aanleiding voor commotie bij de publieke opinie. En terecht. Het groen dat we nog hebben moet met grote zorg in stand gehouden en uitgebreid worden

De gemeente gaat verder met het kortwieken van de populieren langs de Dubbelsteynlaan-Oost in Dubbeldam. De bomen langs het Parkhuis zouden eerst helemaal gekapt worden vanwege ouderdom van de bomen en het gevaar van afbrekende takken. Het indringend terugsnoeien past in een langetermijnvisie waarbij we onze bomen ook voorbereiden op een snel veranderende omgeving waarin aspecten als belevingswaarde en klimaatweerbaarheid een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

In het belang van het leven op aarde moeten we onze bomen dus serieus koesteren en beschermen. Bomen kappen past vaak niet in dat plaatje. Stadsecologen en bomenridders moeten daarom goed en actief uitleggen waarom bomenkap niet altijd nodig is. Tegelijkertijd dient gemeente open te staan voor wat leeft bij de burger. Door te luisteren naar de bezwaren van de achterban en de dialoog aan te gaan kan er wederzijds begrip ontstaan. Dit is een belangrijke basis voor een gedragen bomenbeheer.

De bomen die we nog hebben moeten met grote zorg in stand gehouden en uitgebreid worden. Het is het groen van de verre toekomst. Als bomenkap toch onvermijdelijk is, dan moeten de bomen meteen volwaardig elders gecompenseerd worden.

Samen streven naar een evenwicht tussen ecologie en maatschappij is in ieders belang. Help en denk actief mee aan een duurzaam boombeheer in dienst van iedereen en mét respect voor de boom in Dordrecht en daarbuiten.