De Noorderdiepzone vormt een belangrijk onderdeel bij de verdere realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Allereerst omdat in dit gebied door middel van een watersysteem, de waterhuishouding en –kwaliteit voor delen van de stad en het landbouwgebied in Polder de Biesbosch verbeterd wordt. Daarnaast vormt het de verbinding tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch en is het een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden door een netwerk van verbindingen voor voetgangers, fietsers en ruiters. Onderdeel van dit netwerk is een fietsverbinding (fietspad 220) over de Zuidbuitenpolderse Kade.

DORDRECHT. De Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) is het gebied ten zuiden van de Zeedijk, ten zuiden van de kruising Provincialeweg-Zuidendijk en bij de Kop van ‘t Land. Het is een gevarieerd natuur- en recreatiegebied van ongeveer 530 hectare aan de rand van de Randstad. Het gebied krijgt een Biesboschachtig landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar.

Met de NDB wordt een natuur- en recreatiegebied beter ontsloten en naar de rand van de stad gebracht. De rand van een van de dichtstbevolkte delen van Nederland. Juist hier is het nodig om evenwicht te bewaren tussen het stedelijke gebied en de groene ruimte. Tegelijkertijd wordt hiermee geïnvesteerd in een gunstig vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Dit is vooral van belang omdat het vestigingsklimaat in de Drechtsteden onder druk staat door infrastructuur en externe veiligheid.

In 1993 heeft het Rijk Strategische Groenprojecten aangewezen in Nederland. Met deze projecten wordt beoogd multifunctionele groengebieden van 1000 tot 2000 hectare aan te leggen. Een groengebied ligt vlakbij de stad en voorziet in aantrekkelijke recreatiegebieden op loop- en fietsafstand. Eén van de Strategische Groenprojecten ligt op het Eiland van Dordrecht: de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

De Biesbosch is internationaal gezien een uniek landschap met grote biodiversiteit en één van de weinige gebieden in Nederland waar een zoetwatergetijden gebied Noorderdiepzonebestaat.

Door het project wordt de Biesboschnatuur uitgebreid, maar ook de bestaande delen met elkaar verbonden. Hierdoor wordt een veel groter gebied bereikbaar voor planten en dieren dan door de areaaluitbreiding alleen. Kenmerkende soorten zijn de bever, noordse woelmuis, spindotter en ijsvogel.

De Noorderdiepzone ligt ten zuiden van de Zeedijk en wordt begrensd door de kreek “Noorderdiep”, de oude Veerweg en de Merwedeweg en beslaat een oppervlakte van 275 ha.

Het gebied is de verbinding tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch en daarmee een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. De ligging tegen de stad aan maakt het een uitgelezen plek om meer recreatieruimte te creëren voor inwoners van Dordrecht.

De Noorderdiepzone wordt zodanig ingericht dat zij een ecologische verbinding gaat vormen tussen de Dordtse (Elzen/Viersprong) en de Sliedrechtse Biesbosch (Merwelanden). In de zone wordt het waterpeil verhoogd, zodat zogenaamde biesboschgerelateerde (natte) natuur kan ontstaan.

Hiernaast wordt een recreatief netwerk (padenstructuur) aangelegd om natuur te beleven en sluit aan op bestaand netwerk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de natuur, de polders en het rivierenlandschap te beleven.

.Tot slot wordt de waterkwaliteit verbeterd voor zowel het stedelijk gebied als voor het blijvend landbouwgebied. Hiertoe wordt een nieuwe waterinlaat langs de Merwede aangelegd. De waterstromen naar de stad, het geplande natuurgebied en het blijvende landbouwgebied worden van elkaar gescheiden en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.

De werkzaamheden zijn gestart in november 2016 en duren t/m 2018.
Piekmoment van het werk ligt van april t/m oktober 2017.

Video: Gemeente Dordrecht / Evelyn Jansen.